عدل
در کسوت زمانه ،جز /
رجز خوانی بیهوده ای در
کامرانی سیال روز مره گی ها / در
مقاومِ مَقام و مُقام
نیست ،همچون کوهی
با دالان های
مخوف وسرکش که/ ابرها
فراز این
بهت همیشگی می چرخند بی هیچ
استثنایی در رد مردود
پایان  ندارد
این نابرابری
و انزوا، نقشه ترسیم راه
گلوله است در حکمی ابدی
برای اهل این ره
#علیرضا -ناظمی
۲۳مهرماه ۱۳۹۹